REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ 925CRAFT

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze z poźn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej 925CRAFT, działającej pod adresem 925craft.pl, zawierającej szeroką ofertę produktową i rodzaje usług świadczonych przez firmę SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, skierowaną do potencjalnych partnerów biznesowych, w tym jubilerów i rękodzielników.
 3. Strona internetowa 925CRAFT umożliwia Użytkownikowi przekierowanie przy użyciu udostępnionego linku do strony internetowej działającej pod adresem: silvexcraft.eu, za pośrednictwem której Użytkownik będzie mógł dokonać zakupu produktów oferowanych przez firmę SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp.k.

§ 2

DEFINICJE

 1. Administrator danych– SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadający numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340.
 2. Cookies– niewielkie informacje tekstowe, tworzone przez przeglądarkę internetową Użytkownika, wspomagające pracę programu.
 3. 925CRAFT– strona internetowa zawierająca informacje na temat oferty produktowej i usług świadczonych przez firmę SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tyczynie,  Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340.
 4. Użytkownik– osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym osoba fizyczna, korzystająca ze strony internetowej działającej pod adresem: 925craft.pl

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 925CRAFT

Możliwość korzystania ze strony internetowej 925CRAFT posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny danego Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: a) posiadania dostępu do usługi internet, b) posiadania sprawnej, szerokopasmowej przeglądarki internetowej oraz c) posiadania aktywnego konta e-mail – w przypadku chęci korzystania przez Użytkownika z usługi newslettera, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 4

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników na stronie internetowej 925craft.pl (w formularzu kontaktowym, w formularzu – zapraszamy do współpracy oraz w przypadku aktywacji usługi newslettera), przetwarzane są przez SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340 (administrator danych osobowych).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usługi newslettera, świadczonej drogą elektroniczną oraz odpowiedzi przez 925CRAFT na pytania postawione przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, umieszczonego w zakładce „kontakt” lub formularza – zapraszamy do współpracy, umieszczonego w zakładce „współpraca”. 925CRAFT przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu w celu świadczenia usługi newslettera oraz w przypadku odpowiedzi przez 925CRAFT na pytanie Użytkownika, zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza – zapraszamy do współpracy.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane przez Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@silvexcraft.eu. Użytkownik podając dane osobowe oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

§ 5

NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego 925CRAFT oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) 925CRAFT i ewentualnie jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów 925CRAFT i ewentualnie jego partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez podanie w zakładce „Współpraca” – w części oznaczonej jako „Newsletter” swojego adresu e-mail oraz kliknięcie przycisku „zapisz się”.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez zaznaczenie opcji rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej wiadomości newsletter.

§ 6

WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 7

OŚWIADCZENIA 925CRAFT

925CRAFT niniejszym oświadcza, że wszystkie przedstawione na stornie internetowej 925CRAFT zdjęcia oraz treści są objęte prawami autorskimi i należą do 925CRAFT.

§ 8

PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym, którego przedmiotem są usługi świadczone przez 925CRAFT na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Strony niniejszym dokonują wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 925CRAFT w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez stronę internetową 925CRAFT do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej 925CRAFT. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 2. 925CRAFT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności strony internetowej 925CRAFT, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności strony internetowej 925CRAFT;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • poprawa obsługi Użytkowników;
 3. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej 925CRAFT. O zmianie regulaminu 925CRAFT poinformuje poprzez przesłanie powiadomienia o zmianie Regulaminu na adres e-mail podany przez użytkownika podczas zapisu do newslettera.
 4. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 29.03.2022 r.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z funkcjonowania strony internetowej 925CRAFT zaistniałe pomiędzy Użytkownikiem a 925CRAFT, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez właściwy, polski sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 7.